Wszystko co trzeba wiedzieć o przelewie zagranicznym

30 sierpnia
09:11 2016

Przelew zagraniczny jest to transfer pieniędzy pomiędzy bankami zlokalizowanymi w różnych krajach. Do jego zrealizowania nie jest potrzebne konto walutowe – wystarczy posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Wykonanie przelewu zagranicznego wiąże się z kosztami realizacji, które różnią się w zależności od banku. Najczęściej jest to procent od sumy transakcji wraz z podaną minimalną wysokością opłaty.

 

Istnieją trzy możliwe do wyboru opcje podziału opłat za wykonanie przelewu:

 • OUR – kosztami przelewu jest obciążony jego nadawca, odbiorca otrzyma kwotę, która została zadeklarowana w momencie zlecania transferu,
 • SHA – koszty są dzielone pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta przelewu. Nadawca ponosi koszty swojego banku, a odbiorca otrzyma środki pomniejszone o opłaty banków pośredniczących,
 • BEN – koszty przelewu ponosi jego odbiorca, który otrzyma na swoje konto kwotę pomniejszoną
  o koszty banku zleceniodawcy i ewentualne koszty banków pośredniczących.

Przelewy SEPA to transfery środków pieniężnych pomiędzy krajami należącymi do Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii. Jest to tani oraz przejrzysty sposób na przelew pieniędzy, gdyż koszt przelewu jest znany z góry oraz odbiorca otrzyma całą wysłaną kwotę, ponieważ nie ma kosztów banków pośredniczących. Kolejną zaletą systemu SEPA jest dostarczanie pieniędzy w ciągu 1 dnia roboczego. Do wykonania transferu SEPA konieczne jest spełnienie kilku warunków:

 • walutą transakcji musi być euro,
 • kraj beneficjenta należy do Unii Europejskiej lub jest to Szwajcaria, Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • bank odbiorcy musi być uczestnikiem systemu SEPA,
 • transfer jest wykonywany w trybie zwykłym oraz została wybrana opcja podziału opłat SHA.

Do wykonania przelewu zagranicznego niezbędne są:

 • imię i nazwisko odbiorcy lub nazwa firmy,
 • dokładny adres odbiorcy,
 • kod BIC (SWIFT),
 • numer IBAN.

Kod BIC, często nazywany kodem SWIFT, służy identyfikacji banków. Może składać się 8 lub 11 znaków alfanumerycznych, jednak do wykonania przelewu w standardzie SEPA konieczny jest kod złożony z 8 znaków, który wskazuje centralny oddział banku, podczas gdy dłuższy określa miejscowy oddział danego banku.

Numer IBAN to Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego, jego prawidłowe wprowadzenie jest konieczne do zrealizowania przelewu. Liczy on maksymalnie do 34 znaków. Niezbędne jest otrzymanie numeru rachunku odbiorcy w formacie IBAN, w przeciwnym razie nie możliwe będzie wykonanie przelewu.

Należy pamiętać, że podanie błędnych lub niepełnych danych do przelewu może wiązać się z jego odrzuceniem lub przekazaniem do ręcznej weryfikacji przez pracownika banku. Błędny kod BIC lub numer IBAN spowodują odrzucenie przelewu przed jego realizacją. W przypadku niezaakceptowania transferu przez zagraniczny bank odbiorcy, środki wrócą na konto nadawcy, ale zostaną pomniejszone o opłaty.